MURAT EMİR

www.muratemir.com

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
 • XML Parsing Error at 1:177. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:619. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character

e-Posta Yazdır

24 ?ubat 1983te Samsunda do?du. ?lk ve orta ?renimini Samsunda tamamlad?. 2001 y?l?nda Kadir Has niversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakltesinin ??letme Blmn birincilikle (burslu) kazand?. Haziran 2006da Blm birincisi olarak mezun oldu. Lisans e?itimi boyunca Arkas Holding, Mercedes-Benz Trk A.? ve Darphane Genel Mdrl?nde stajlar yapt?. Lisans e?itiminin hemen ard?ndan Trkiyenin tm illerinde hizmet veren zel bir lojistik ?irketinin merkez ofis mdr ve ?irketin anla?mal? oldu?u bankalar?n Trkiye tan?t?m koordinatr ve sorumlusu olarak al??t?.

A?ustos 2006da Marmara niversitesi SBE ??letme Anabilim Dal?n?n Muhasebe-Finansman Bilim Dal?nda ?ngilizce Tezli Yksek Lisans program?na kabul edildi. Akademik al??malar?na a??rl?k vermek iin ?ubat 2007de al??t??? ?irketten ayr?ld?. Yksek lisans tezinde Basel II konusunu al??t?. Tez konusunun iki taraf? olan Bankalar ve KOB?leri inceleyerek; her ikisini de bir arada ele alan saha al??malar? yapt?. Tezini Temmuz 2009da tamamlad?.

?ubat 2011de OM FBE Tar?m EkonomisiAnabilim Dal?nda ba?lad??? doktora e?itimini 24 ?ubat 2015 tarihinde tamamlad? ve doktor unvan?n? ald?. "Trkiye'de Ar?c?lar?n Sosyo-Ekonomik Yap?s? ve retim Etkinli?i" doktora tez konusu kapsam?nda 37 il, 166 ile, 315 ky-mahallede 455 ar?c? ile anket al??mas? yapt?.

Eyll 2007-?ubat 2009 tarihleri aras?nda Kadir Has niversitesinde ?retim grevlisi olarak;??letme, ?ktisat, Finans, Sermaye Piyasas?, ?nsan Kaynaklar? Ynetimi ve Bireysel Bankac?l?k derslerini verdi.

?ubat 2009-2015 tarihleri aras?nda Ondokuz May?s niversitesi Ziraat Fakltesi Tar?m Ekonomisi Blmnde Ara?t?rma Grevlisi olarak al??an akademisyen ?ubat 2015 tarihi itibari ile Samsun Meslek Yksekokulu'nda Ara?t?rma Grevlisi Doktor olarak al??maya devam etmektedir.

Nisan - Ekim 2010 tarihlerinde askerlik hizmetini yerine getirdi.

?lk akademik eserini(Hile Denetimi)2008 y?l?nda yapan akademisyeninkitaplar?, makaleleri, e?itli sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmu? bildirileri ile toplamda 50'yi a?an akademik al??mas? bulunmaktad?r.

Ulusal ve uluslararas? toplamda 20 projede grev ald?. Samsunda 2009 y?l?ndan beri gerekle?tirilen birok AB projesi (KOB? Dan??manl???, KOB?lerde Kay?tl? ?stihdam? Destekleme, TR83teki Kad?nlar?n ?stihdam?n? Destekleme Projeleri) ile Stratejik Planlama E?itimi, Finans? Olmayanlar iin Finansal Ynetim E?itimi ve KOB?lere Ynelik Gncel Finans e?itimlerini verdi. Ayr?ca Healthy Milk: Key Components of Milk Hygiene from Farm to Consumer (HMILK) isimli AB LDV TOI projesinde ara?t?rmac? olarak grev ald?.

Doktora tez al??mas?nda ar?c?lar?n en nemli sorununun pazarlama alan?nda oldu?unu tespit eden Dr.Emir, Ar?c?lara Pazarlama e?itim modl olu?turarak; 3. Ar?c?l?k ve Ar? rnleri Fuar? (15 ?ubat 2014), 4. Uluslararas? Mu?la Ar?c?l?k ve am Bal? Kongresi (6 Kas?m 2014), 4. ?stanbul Ar?c?l?k ve Ar? rnleri Fuar? (31 Ocak-1 ?ubat 2015), ?yi Ar?c?l?k Paneli (12 ?ubat 2015), DOKAPAr? rnleri Pazarlama Sorunlar? ve zm nerileri Semineri (13 May?s 2015), 7. Do?al, Organik ve Sa?l?kl? rnler Fuar? (17 Ekim 2015), DOKAP Sa?l?kl? Ar?, Verimli retim, Karl? Pazarlama, Mutlu retici Semineri (10 Aral?k 2015) ve TV program? kapsam?nda e?itimler vermi?tir.

Sosyal Sorumluluk devi olarak alg?lad???; OM FBE ?renci Temsilciler Kurulu Ba?kanl??? (2012-2014)ve Feza Koleji Mezunlar? ve ??adamlar? Derne?i Ynetim Kurulu Ba?kanl??? (2013-2014) grevlerini yerine getirdi. OM Mezunlar Koordinatrl? Dan??ma Kurulu yeli?i (2013-2016) ve Ye?im Sitesi Ynetim Kurulu Ba?kanl??? grevlerine devam etmektedir.

?ngilizce(iyi), Arapa(orta) ve Rusa(temel) bilmektedir. Evli ve drt ocuk babas?d?r.

CV(Trke) iin t?klay?n?z

Click here for CV(English)

https://www.facebook.com/mrtemir

https://www.youtube.com/channel/UC3v3pcd5tazxp9GJx7-9mmg?view_as=public

 
   

Duyuru ve Haberler

e-Posta Yazdır

- 7. Do?al, Organik ve Sa?l?kl? rnler Fuar? kapsam?nda 17 Ekim 2015'de 13:40-15:00 "Do?al, Organik ve Sa?l?kl? rnlerin Pazarlanmas?" sunumu iin tm ilgililer davetlidir. ?stanbul Fuar Merkezi http://www.exponatura.net/online-davetiye-formu.php

-Orta Karadeniz AR-GE ve Giri?imcilik Proje Pazar? kapsam?nda "Yenilik ve Giri?imcilik E?itim Merkezi" proje fikri, 6-7 Kas?m 2014 tarihlerinde Samsun TEKNOPARK'ta sergilendi.

- 6 Kas?m 2014 tarihinde Ar?c?l?k ??letmelerinde Pazarlama Teknikleri e?itimi4. Uluslararas? Mu?la Ar?c?l?k ve am Bal? Kongresi'nde verildi.

- Giri?imcili?in Finansal ve Ynetim Temelleri E?itimi 13 May?s 2014 tarihinde Kad?nlar?n ?stihdam?n? ve Giri?imcili?ini Artt?rma Projesi kapsam?nda OM Fen-Edebiyat Fakltesi'nde verildi.

- 15 ?ubat 2014'de ?stanbul Eyp- Feshane'de dzenlenen 3. Ar?c?l?k ve Ar? rnleri Fuar?'nda Ar?c?lara Pazarlama e?itimi verildi.

- "Trkiye'de Bal?k Unu ve Ya?? reten ??letmeler: Mevcut Durum, Sorunlar ve zm nerileri" kitab?m?z ?km??t?r.

Yaz?l? bas?ndan haberler iin t?klay?n?z.

- Healty Milk: Key Components of Milk Hygiene from Farm to Consumer (HMILK) Projesi Kapan?? Toplant?s? 26 Kas?m 2013 OMܒde gerekle?tirildi.

"E?itim KOB?'lerin aya??na gtrlmeli" ba?l?kl? Samsun Sempozyumu bildiri sunumu ile ilgili haber iin t?klay?n?z.

"Her ??in Ba?? E?itim" ba?l?kl? Samsun Sempozyumu bildiri sunumu ile ilgili haber iin t?klay?n?z.

"KAYDA DE?ER ?? ANLAYI?I" kitab? konu konu dosyalanarak eklenmi?tir.

- E?itimlerden foto?raflar

   
Diğer Makaleler...
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »


Sayfa 1 / 2

Ana Men

E??T?MLER?M

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ziyareti Sayac?

Anket 1

Anket 2

Anket 3